Hopp til hovedinnholdet

Validering

Validering betyr «gyldiggjøring» eller «bekreftelse». Å få sine følelser, opplevelser og tanker gyldiggjort er viktig for den som skader seg selv eller sliter med selvmordstanker. Validering fra andre eller en selv er med på å regulere vonde og overveldende følelser.

Publisert: 1. mars 2023

Dysregulerte følelser utløser gjerne selvskading og selvmordstanker. Mange personer med selvskading og gjentakende selvmordsatferd, har gjerne en historie med mye invalidering av følelser. Det betyr at deres opplevelser, tanker og følelser kan ha blitt oversett, latterliggjort, kritisert, bagatellisert, avvist eller straffet.

Problemer med å regulere følelser

Noen har erfart åpenbart invaliderende opplevelser, som overgrep eller vold. Det kan også være langvarig mobbing, følelsesmessig forsømmelse, eller at enkelte følelser eller reaksjonsmønstre ikke aksepteres i familien.

Slik utvikler personen problemer med å regulere følelser. Personen kan ha problemer med å legge merke til, ta på alvor, akseptere, tolerere, benevne, dele, forstå og regulere følelsene sine. Mange blir gode på å invalidere seg selv, har en «indre kritiker» som sier de ikke «burde» føle de det føler. Vonde følelser håndteres med selvskading, det å tenke på selvmord, eller andre destruktive mestringsmåter, som rus eller spiseforstyrret atferd.

Verdien av validering

For å hjelpe den som skader seg å utvikle bedret evne til følelsesregulering, er det viktig å validere det gyldige i hens følelser og reaksjoner. Slik bedres personens bevissthet om, og tillit til, egne følelser. Etter hvert vil også evnen til å vise selvmedfølelse og kunne regulere seg selv uten selvdestruktivitet bedres.

Eksempel på validering: «Jeg forstår at du ble lei deg da det skjedde. Alle ville blitt det.»

Eksempel på invalidering: «Du kan ikke ta sånn på vei for en slik liten bagatell.»

Det er ikke alltid du skal vise like stor forståelse for personens opplevelser og måte å handle på. Likevel er det alltid noe som er gyldig og valid i en persons måte å oppleve verden på som du kan vise forståelse for.

Det er viktig å huske å validere personens følelser. Det er lett å glemme når vi blir skremt eller provosert av personens handlinger, eller når vi blir opptatt av at personen må slutte å handle selvdestruktivt. Du skal ikke validere selvskading eller selvmordsatferd som mestringsmetode, men følelsene bak.

Måter å validere følelser på:

  • Lytte og være oppmerksomt og respektfullt til stede når personen formidler noe.
  • Gjenta personens ytringer, slik at du viser at du har hørt og forstått det hun eller han har formidlet.
  • Hjelpe til med å sette ord på det usagte, det personen selv kanskje ikke helt har tak i eller tør å si («du følte deg kanskje avvist..»)
  • Normalisere følelser («alle blir lei seg når…»)
  • Forstå i lys av personens historie og erfaringer
  • Være genuin og ekte , f.eks. la seg berøre av det personen sier

Film fra følelseskompasset.no:

Referanser:

Publisert: 1. mars 2023

Utforsk videre

13.03.2023

Utforsking ved en selvmordskrise

Når du sitter overfor et menneske i dyp krise, skal du gjøre flere ting på én gang. Du skal utforske og vurdere hva du bør gjøre etter samtalen, samtidig som du skal lytte til personens smerte og være empatisk til stede i samtalen. Det er en krevende balansekunst.

13.03.2023

Utforsking ved gjentakende selvmordsatferd

Gjennom samtale kan du som hjelper utforske typiske situasjoner som leder til gjentakende selvmordsatferd. Hva forsøker personen å løse? Og hva trenger personen i stedet?

13.03.2023

Utforsking ved selvskading

I samtale med mennesker som selvskader, er det viktig å være sensitiv for at spørsmålene kan vekke følelser. Bak selvskadingen kan det ligge dyp fortvilelse, skam eller redsel. Utforsk varsomt, bekreft og vis forståelse for følelsene bak atferden.